Zoek
Sluit dit zoekvak.

sterk in klein sloopwerk!

Algemene voorwaarden

Sloopwerk Nederland is een onderdeel van Dakwerk Nederland. De algemene voorwaarden van Dakwerk Nederland zijn van toepassing.

Dakwerk Nederland

Hendrika van Haeftenstraat 4

5282PB Boxtel

KvK: 81502664

www.dakwerknederland.nl

info@dakwerknederland.nl

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstigeovereenkomsten in het kader waarvan de in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde

Onderneming, onder welke titel dan ook, zaken levert en/of ter beschikking stelt en/of enige

prestatie verricht, waaronder, doch niet exclusief, begrepen een overeenkomst van koop,

aanneming van werk of opdracht. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de in het

kader van de (totstandkoming van de) overeenkomst door partijen af te leggen verklaringen.

Onder “prestatie” en “(af)levering” worden hierna, waar nodig, ook verstaan het uitvoeren van een

opdracht, het afleveren van een zaak en de oplevering in het kader van een

aannemingsovereenkomst. De in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde

Onderneming wordt hierna aangeduid als: Dakwerk Nederland. De

wederpartij van Dakwerk Nederland wordt hierna als: “afnemer”

aangeduid. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door Dakwerk Nederland in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt

ingeschakeld, een beroep worden gedaan.

ARTIKEL 2: HET TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN

1. De offerten van Dakwerk Nederland zijn vrijblijvend en gelden

gedurende dertig dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld.

1.Dakwerk Nederland. heeft het recht om een vrijblijvende

aanbieding gedurende vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan, te herroepen.

2. Toezeggingen van en/of overeenkomsten aangegaan door ondergeschikten behoeven

voor hun geldigheid de uitdrukkelijke schriftelijke instemming zijdens de directie van Dakwerk Nederland.

3. De (opdracht)bevestiging van Dakwerk Nederland. word geacht

de overeenkomst/toezegging juist en volledig weer te geven, onverminderd het recht van

de afnemer om die bevestiging tot de datum van aflevering en/of begin van uitvoering van

het werk, doch uiterlijk tot veertien dagen na de verzending, schriftelijk en gemotiveerd te

betwisten. Indien Dakwerk Nederland geen opdrachtbevestiging

verzendt, geldt de factuur als zodanig.

4. Dakwerk Nederland heeft het recht om, indien geen

overeenkomst tot stand komt, de kosten die zij in verband met de offerte maakt, aan de

afnemer in rekening te brengen.

5. Dakwerk Nederland heeft in geen geval de verplichting om de

afnemer te waarschuwen voor onjuistheden in diens opdracht.

6. Indien Dakwerk Nederland aan de afnemer een afbeelding,

monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding,

zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, dit tenzij partijen uitdrukkelijk

het tegendeel overeenkomen.

ARTIKEL 3: PRIJZEN EN PRIJSAANPASSING

1. De prijzen van Dakwerk Nederland zijn exclusief BTW. Haar

prijzen en aanbiedingen zijn – behoudens indien anders uit haar offerte of

opdrachtbevestiging blijkt – erop gebaseerd dat:

a. Dakwerk Nederland op het dak mag stoken en/of

branden;

b. Het verticaal transport van de materialen en gereedschappen door en voor

rekening en risico van de opdrachtgever zal worden verzorgd;

c. Dakwerk Nederland onbelemmerd met het werk kan

aanvangen en doorgaan;

d. Door afnemer de overige verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en onverkort

worden nageleefd.

2. Indien Dakwerk Nederland niet onbelemmerd met de uitvoering

van het werk kan beginnen en doorgaan en als gevolg daarvan wachttijd ontstaat, zal

Dakwerk Nederland deze wachttijd volgens het bij haar

gebruikelijke tarief boven de aanneemsom in rekening brengen.

3. Indien Dakwerk Nederland na het sluiten van de overeenkomst

materiaal moet inkopen teneinde het voor verwerking/aflevering gereed te hebben, en de

inkoopprijs van dat materiaal sedert de dag van het sluiten van de overeenkomst wordt

verhoogd, dan wel indien andere kosten, waaronder die ter zake arbeid, sedert het tot

stand komen van de overeenkomst hoger worden dan gecalculeerd, kan Dakwerk Nederland het verschil aan de afnemer in rekening brengen.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN AFNEMER

1. De afnemer is verplicht om alle voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde voorzienbare

schade aan zijn eigendommen en/of die van derden te voorkomen. Onder meer gaat het

daarbij om maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en/of maatregelen ter

voorkoming van beschadiging als gevolg van neervallend gesteente en dergelijke. Voorzorgsmaatregelen zoals het beschermen van muren, vloeren, ramen etc. is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Nimmer is Dakwerk Nederland aansprakelijk indien zij in het kader van het uitbrengen van een offerte of anderszins een bestaand dak moet betreden en als gevolg daarvan lekkages ontstaan, tenzij zulks naar de normen van goed vakmanschap zonder het maken van kosten kan worden voorkomen.

2. In voorkomend geval zal Dakwerk Nederland de afnemer met betrekking tot de in de vorige alinea bedoelde voorzorgsmaatregelen mondeling dan wel schriftelijk informeren zonder dat het ontbreken daarvan aan de in de vorige alinea omschreven verplichting afbreuk doet.

3. Dakwerk Nederland kan in voorkomend geval naast de afnemer ook de omwonenden door middel van een pamflet waarschuwen voor het ontstaan van de in het eerste lid bedoelde schade. Indien er schade ontstaat, waarvoor Dakwerk Nederland wordt aangesproken, zal de afnemer Dakwerk Nederland, tenzij er aan de zijde van Dakwerk Nederland sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, ter zake schade aanspraken

van derden, vrijwaren.

4. De afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen en voorschriften,

die van overheidswege of anderszins worden vereist of gesteld, voor de uitvoering van

het werk aanwezig zijn en worden nageleefd. Hij zal Dakwerk Nederland vrijwaren voor aanspraken van derden of anderszins door Dakwerk Nederland te lijden schade, indien hij daarmee op enigerlei wijze in

gebreke blijft.

5. De afnemer is – tenzij anders wordt overeengekomen – gehouden ervoor zorg te dragen

dat voor zijn rekening en risico ter plaatse van het werk voldoende werk-, opslag- en

schaftruimte, alsmede de nodige electriciteits- en watervoorzieningen beschikbaar zijn.

6. De afnemer is gehouden het pand, en alle daarop/daarin aanwezige roerende en/of

onroerende zaken te verzekeren, of te laten verzekeren, tegen schade die veroorzaakt

kan worden door de uitvoering van het werk, bij een in Nederland toegelaten opstalen

brandverzekeraar, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars waarbij de

Bedrijfsregeling Brandregres wordt gevolgd.

7. Puin of objecten boven de 25 kilo verplaatsen wij niet verder dan een straal van 1 meter van de rustplek.

ARTIKEL 5: LEVERING VAN ROERENDE ZAKEN EN OPLEVERING

1. Overeengekomen termijnen voor de levering van roerende zaken of de oplevering van

een werk gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn wordt

overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel

wordt overeengekomen. In het geval Dakwerk Nederland niet

tijdig presteert, dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een na

overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te

komen.

2.Dakwerk Nederland heeft het recht om af te leveren zaken of uit

te voeren werkzaamheden in delen af/op te leveren respectievelijk uit te voeren op

voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van

het in de vorige alinea gestelde, verlengde termijn.

3. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie

van de Incoterms, gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel.

4. Indien Dakwerk Nederland aan de afnemer in het kader van een

koop van roerende zaken voor aflevering beschikbaar stelt, respectievelijk roerende

zaken in het kader van de uitvoering van een werk op het werk wil aanleveren, is de

afnemer verplicht om daaraan zijn medewerking te verlenen. Indien de afnemer dit niet

doet dan houdt Dakwerk Nederland de betreffende zaken voor

rekening en risico van de afnemer onder zich, zonder dat hij verplicht is om die zaken te

verzekeren.

5. Ieder van de partijen heeft het recht om van de ander te verlangen dat na iedere fase van

het werk een oplevering plaatsvindt. De afnemer is verplicht om na afloop van het in het

kader van de oplevering te verrichten onderzoek een door Dakwerk Nederland aan te bieden formulier op volledigheid en juistheid te onderzoeken. Voorts

dient de afnemer, indien hij gebreken constateert, deze volledig op het formulier aan te

tekenen. Kleine, niet essentiële, gebreken die Dakwerk Nederland spoedig kan herstellen, leveren geen grond op om goedkeuring te

onthouden, in welk geval de goedkeuring wordt geacht te zijn geschied onder de

voorwaarde dat Dakwerk Nederland dergelijke gebreken binnen

een redelijke termijn opheft. Indien goedkeuring heeft plaatsgevonden, is de

aansprakelijkheid van Dakwerk Nederland beperkt tot gebreken

die in geen geval ter gelegenheid van het in het kader van de oplevering uitgevoerde

onderzoek konden worden ontdekt.

6. Indien Dakwerk Nederland de op de voet van het bepaalde in het

vorige lid schriftelijk, en op een redelijke termijn, van de afnemer verlangt dat tot

oplevering, met het daaraan voorafgaande onderzoek, wordt overgegaan, en de afnemer

daaraan niet voldoet, geldt (de betreffende fase van) het werk als goedgekeurd met de

gevolgen als in de laatste zin van het vorige lid omschreven.

7. Indien geen van de partijen een oplevering verlangt dient de afnemer hetgeen in het

volgende artikel is bepaald, in acht te nemen, waarbij geldt dat onder “aflevering” de

terbeschikkingstelling van het werk moet worden verstaan.

ARTIKEL 6: KEURING EN KLACHTEN

1. De afnemer is verplicht om de door Dakwerk Nederland verrichte

prestatie onverwijld na haar aflevering op haar deugdelijkheid te keuren, voor zover deze

keuring binnen dit tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op

hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Eventuele klachten ter zake dient de afnemer

binnen 2 x 24 uur schriftelijk en gespecificeerd bij Dakwerk Nederland te melden.

2. Daarnaast dient de afnemer de door Dakwerk Nederland

verrichte prestatie binnen vijftien werkdagen na aflevering of uitvoering ten gronde te

keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een

gebrek heeft geopenbaard, binnen die termijn schriftelijk en gespecificeerd bij Dakwerk Nederland te klagen.

3. Indien en voor zover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de twee

vorige leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen

konden worden ontdekt, dient de klacht binnen vijf werkdagen -doch in ieder geval binnen

de termijn van één jaar als omschreven als in lid 1 van het volgende artikel- nadat de

afnemer een gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Dakwerk Nederland schriftelijk te worden aangemeld. Deze regel geldt

ook indien aan de prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Dakwerk Nederland geuite mededeling bezit of indien de afwijking

betrekking heeft op feiten die Dakwerk Nederland kende of

behoorde te kennen doch niet aan de afnemer heeft meegedeeld.

4. Dakwerk Nederland heeft het recht om van de afnemer te

verlangen dat hij op kosten van ongelijk een representatief monster uit de afgeleverde

zaken aan Dakwerk Nederland toezendt, onverminderd het recht

van Dakwerk Nederland om op ieder moment van de afnemer te

verlangen medewerking te verlenen aan een door Dakwerk Nederland gewenst onderzoek.

5. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Dakwerk niet in behandeling te nemen en leiden niet tot haar

aansprakelijkheid. Indien Dakwerk Nederland dergelijke klachten

toch in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij uitdrukkelijk het

tegendeel wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder dat

daaruit blijkt van de aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige

klacht ten onrechte is geuit en Dakwerk Nederland in het kader

daarvan enige prestatie heeft verricht, dan heeft Dakwerk Nederland het recht om de prijs daarvan tegen de normaal bij zijn geldende prijzen aan

de afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 7: BETALING EN KOSTEN

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden direct na oplevering. De afnemer kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting

hanteren. Indien Dakwerk Nederland aan haar afnemer een

gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Dakwerk Nederland verschuldigd is en van hetgeen Dakwerk Nederland

aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring.

Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling

noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de

factuur een rente verschuldigd naar rato van de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke

rente. Deze rente is de afnemer ook verschuldigd indien hij aan Dakwerk Nederland een schuld moet betalen die niet op nakoming betrekking

heeft. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt

berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

2. De door de afnemer of derden te verrichten betalingen worden steeds eerst in mindering

gebracht op die vorderingen waar voor Dakwerk Nederland niet

het in het volgende artikel omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met

inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle

verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens

oudste) hoofdsom.

3. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten worden aan de afnemer in rekening

gebracht naar rato van het door Dakwerk Nederland

ingeschakelde derde te berekenen (uur)tarief, voor zover redelijk, met als minimum, wat

betreft de gerechtelijke kosten, de buiten overeenkomst door de rechter te liquideren

kosten, een en ander te vermeerderen met de door de derde in redelijkheid aan derden te

betalen kosten.

4. Dakwerk Nederland mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. Dus tot 50% van de offerte dient vooraf betaald te worden en voor aanvang van de werkzaamheden.

5. Mocht er na het voldoen van de aanbetaling een annulering van de opdracht plaatsvinden, dan wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

A. Eigendomsvoorbehoud:

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Dakwerk Nederland behoudt de eigendom van de op grond van enige overeenkomst aan de

afnemer uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de afnemer:

a. de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten

volledig heeft voldaan en,

b. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Dakwerk Nederland ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in

het kader van de desbetreffende overeenkomsten en,

c. de vorderingen heeft voldaan die Dakwerk Nederland op

hem verkrijgt indien hij tekortschiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde

verplichtingen.

De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze

laten strekken tot zekerheid voor andere vorderingen dan die van Dakwerk Nederland. Indien een derde de zaak voor de afnemer onder zich

heeft, dan is de afnemer, indien hij jegens Dakwerk Nederland tekortschiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan Dakwerk Nederland mede te delen en mag Dakwerk Nederland aan die derde mededelen dat deze de zaak voortaan voor haar moet

houden.

B. Pandrecht:

Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Dakwerk Nederland

op roerende -niet register- zaken die Dakwerk Nederland van

afnemer onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van

vorderingen die Dakwerk Nederland op de afnemer, uit welke

hoofde ook, heeft en mocht verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten

tot stand op het moment dat Dakwerk Nederland de betreffende

zaak onder zich krijgt.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien de afnemer de in het vorige artikel neergelegde voorschriften, in acht heeft

genomen kan Dakwerk Nederland met inachtneming van

hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald slechts gedurende één jaar na het

verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming of op grond van

onrechtmatig handelen in rechte worden aangesproken.

2. Indien Dakwerk Nederland erkent dat zij toerekenbaar tekort is

geschoten/onrechtmatig heeft gehandeld of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft

zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de afnemer daarop een beroep heeft

gedaan, aan de afnemer mee te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van

het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie, dan wel het voltooien

daarvan c.q. tot herstel, zal overgaan. Indien Dakwerk Nederland

na deze mededeling binnen een redelijke termijn presteert betekent dit dat de

overeenkomst geacht wordt op correcte wijze te zijn nagekomen, en is het gevolg

daarvan dat de afnemer geen recht heeft op schadevergoeding. Het in de vorige zin

gestelde lijdt uitzondering indien de afnemer voorafgaande aan de in de eerste zin van dit

lid bedoelde mededeling de overeenkomst met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q.

een vordering tot ontbinding heeft ingesteld die wordt toegewezen. Dakwerk Nederland heeft het recht om – indien de afnemer daaraan

redelijkerwijze kan voldoen – voorafgaande aan het verrichten van de in dit lid bedoelde

prestaties van de afnemer te verlangen dat hij de zaken, of een deel daarvan, ten

aanzien waarvan bij Dakwerk Nederland werd geklaagd,

retourneert.

3. Dakwerk Nederland beperkt, behoudens in het geval van opzet

of bewuste roekeloosheid, in het geval mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats

van hetgeen in het vorige lid omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, op grond van

welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot

maximaal de met de afnemer voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs. De

afnemer vrijwaart Dakwerk Nederland tegen alle aanspraken van

derden -waaronder aanspraken ter zake enige regeling wegens

productenaansprakelijkheid-, voor zover die aanspraken het in de vorige zin bedoelde

maximum te boven mochten gaan.

4. Dakwerk Nederland is niet aansprakelijk indien en voor zover de

afnemer de verplichtingen als omschreven in artikel 4 niet, dan wel niet volledig, nakomt.

5. Dakwerk Nederland aanvaart geen aansprakelijkheid voor de

door haar uitgebrachte adviezen tenzij:

• Dakwerk Nederland zich op de plaats van het gebruik

van haar producten/het advies van de situatie op de hoogte heeft gesteld en,

• Dakwerk Nederland van de afnemer alle relevante

informatie, gevraagd en ongevraagd, heeft ontvangen en,

• Dakwerk Nederland een specifiek op die situatie

afgestemd advies heeft gegeven en,

• de afnemer aantoont dat hij het advies van Dakwerk Nederland volledig in acht heeft genomen.

6. Indien Dakwerk Nederland aldus aansprakelijkheid wordt voor

uitgebrachte adviezen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het in lid 3 van dit artikel

omschreven plafond.

7. Dakwerk Nederland biedt 10 jaar garantie op vernieuwen van

daken, aanbrengen van lood, vernieuwen van schoorstenen en kanalen. Op het coaten

en materialen met coating biedt Dakwerk Nederland 5 jaar

garantie.

8. Indien Dakwerk Nederland aan de afnemer een garantie geeft,

gelden de garantiebepalingen bij voorrang boven hetgeen in dit artikel is bepaald.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de

werknemers van Dakwerk Nederland, wanprestatie en/of overmacht aan

de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn

betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende

maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige

omstandigheden, een en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de

overeenkomst redelijkerwijze niet of niet geheel van Dakwerk Nederland

kan worden verlangd. Indien de overmacht situatie langer duurt dan twee weken heeft ieder van

de partijen het recht om de overeenkomst geheel of, voor het deel waarop de overmacht

betrekking heeft, gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de

overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op de overeenkomsten die Dakwerk Nederland sluit is het

Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het

Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende

roerende zaken.

2. Alle geschillen die tussen Dakwerk Nederland en de afnemer

ontstaan, en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste

aanleg berecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, Nederland, tenzij

dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen zouden verzetten, en onverminderd het

recht van Dakwerk Nederland om de afnemer in rechte te

betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

Versie 1, (19 oktober 2021)